అంశం నీలి మేఘాలలో..కమనీయంగా స్వర్ణవర్ణ పుష్పాలు

పేరు భరద్వాజ్
అంశం నీలి మేఘాలలోశీర్షిక నీలాకాశం
కదిలే నీలిమేఘాలు
కమనీయంగా స్వర్ణవర్ణ పుష్పాలు
మదిలో నీ సునామీలా నీ తలంపులు
తెరిచే ఉంచా నా హృదయపు వాకిలి తలుపులు
ఇది నా సొంత రచన అని హామీ ఇస్తున్నాను

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *