అక్షర లిపి రచయితల (కథ..)

అక్షర లిపి రచయితల (కథ..)
తేది: భానువారం
అంశం: ప్రేమలేఖలు
రచన:కె.కె.తాయారు

గాలి బుడగలు

ప్రేమలేఖ కి చిరునామా
ఉందా,లేదా చూడాలి
చిరునామా లేని లేఖలు
చిత్రవధల ఖార్ఖానాలు

కాపాడు కోక తప్పదు
మనిషికి మాటే, ప్రాణం
మరి మనిషికి శీలం అతి
ముఖ్యం మరువకూడదు.

ఆచి తూచి అడుగులు వేయ
ఆదర్శ జీవనం, మరువకూడదు
ఈ సత్యం, ఒక జీవితం ఆ ఒక్కరిది
కాదు ఒక కుటుంబానిది,వంశానిది

కళంకం అంటకుండా అపురూప
జీవితం అందరికీ ఆనందాలు
ఆశీస్సులు, అందుకే అందుకోవద్ధు
ఆలోచించ చాలా ఔన్నత్యం కలుగు

ఇది నా స్వీయ రచన అని హామీ ఇస్తున్నాను
……కె.కె.తాయారు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *