అపజయాన్ని జయిస్తేనే విజయం సిద్ధిస్తుంది.అక్షరలిపి కథలు

అపజయాన్ని జయిస్తేనే విజయం సిద్ధిస్తుంది.అక్షరలిపి కథలు

అపజయాన్ని జయిస్తేనే విజయం సిద్ధిస్తుంది.

విజయం సాధించాలంటే
ప్రయత్నం చేయాల్సిందే.
ప్రయత్నం చేయాలంటే
సంకల్పం ఉండాల్సిందే.
అపజయమే విజయానికి
తొలిమెట్టని నమ్మాల్సిందే.
జీవితంలోని సమస్యలన్నీ
ఎన్నో పాఠాలు నేర్పుతాయి.
ఆ పాఠాలే మనకు గొప్ప
గుణపాఠాలు అవుతాయి.
మనకు విజయం కావాలంటే
అపజయాన్ని జయించాల్సిందే.
అప్పుడే విజయం సిద్ధిస్తుంది.
విజయం సాధించి మనం
విజయిడిగా నిలిచిపోవాలి.

 

వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని.

అపజయాన్ని జయిస్తేనే విజయం సిద్ధిస్తుంది.అక్షరలిపి కథలు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *