అమ్మ లోని ప్రేమ అందించి

అంశం నీరాజనం
శీర్షిక అక్షర నీరాజనం
పేరు భరద్వాజ్

అమ్మ లోని ప్రేమ అందించి
అక్షరాల్లో మమకారం రంగరించి
కుటుంబంలోని ప్రేమ ఆప్యాయతలు చూపించే
అక్షరలిపి లో నేను రాసే ప్రతి అక్షరానికి ఇదే నా
అక్షర నీరాజనం
ఇది నా సొంత రచన అని హామీ ఇస్తున్నాను
రచన
భరద్వాజ్
పేరు భరద్వాజ్
ఊరు హైద్రాబాద్

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *