అర్జునుడు గొప్ప వీరుడా లేక కేవలం 14000 మందిని చంపిన రాముడు గొప్ప వీరుడా?

అర్జునుడు గొప్ప వీరుడా లేక కేవలం 14000 మందిని చంపిన రాముడు గొప్ప వీరుడా?

అర్జునుడు గొప్ప వీరుడా లేక కేవలం 14000 మందిని చంపిన రాముడు గొప్ప వీరుడా?

 

అర్జునుడు గొప్ప వీరుడా లేక కేవలం 14000 మందిని చంపిన రాముడు గొప్ప వీరుడా?

1,000,000 పాసింగ్‌లకు కారణమైనందున వారు క్రౌన్‌కు వీర చక్ర మంజూరు చేయరు కదా!

క్షత్ర మరియు శౌర్యాన్ని చంపిన వ్యక్తుల సంఖ్యతో లెక్కించకూడదు.

“సంఖ్య”గా పరిగణించబడే అన్ని విషయాలు ఎటువంటి తేడాను కలిగించవు.

“ఎందుకు” అనేది ముఖ్యం.

ఇద్దరూ ప్రభువులకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు.

కాబట్టి అర్ధం లేని వ్యక్తుల సంఖ్య.

ఈ కాలంలో, ఆయుధాన్ని నిజంగా తన కోసం కాకుండా, తన దేశం కోసం చూసే పోరాట యోధుడు, క్రూరమైనవారిని నాశనం చేస్తాడు మరియు ప్రాథమికంగా తన జీవితాన్ని నిర్దేశిస్తే, వారిద్దరి కంటే ఎక్కువ ప్రముఖుడు.

 

అర్జునుడు గొప్ప వీరుడా లేక కేవలం 14000 మందిని చంపిన రాముడు గొప్ప వీరుడా?

 

ఈసారి ఎవరైనా కనిపించిన సందర్భంలో సెల్యూట్ చేయండి.

మీరు ఒక నిర్దిష్ట విషయాన్ని గమనించాలి.

రామాయణంలో, వారు రాక్షసులుగా భిన్నంగా ఉన్నారు. వారు అపవిత్రంగా ఉండేవారు. వారిని చంపేవారు.

మహాభారతం సమయంలో, ఇది వ్యక్తులు మరియు కుటుంబాలలోకి కూడా వచ్చింది.

ప్రస్తుతం కలియుగంలో, మరెక్కడా లేదు. మనిషి మనస్తత్వంలోకి అన్యాయం ప్రవేశించింది.

ప్రస్తుతం ఈ విచారణపై స్పందిస్తూ..

ఇంతమందిని వశపరచడం కంటే, ఈ యుగంలో తరగతులను జయించి, ప్రస్తుతం ధర్మనిష్ఠలో జీవిస్తున్న అరిషడ్ అందరిలో ఉత్తముడు.

ప్రణవ్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతుఅందరి తరుపున చిరు కానుకగా Previous post ప్రణవ్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతు అందరి తరుపున చిరు కానుకగా
రొయ్యల కూర వండుతున్నారా జగ్రత్త? Next post రొయ్యల కూర వండుతున్నారా జగ్రత్త?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close