అవినీతిని అంతం చేద్దాం…

అవినీతిని అంతం చేద్దాం
అనాగరికతను నిర్మూలిద్దాం
పేదవారికి ఆదుకుందాం
నిజాయితీపరులను రక్షిద్దాం
చెమట చిందించిన రైతులను ఆదుకుందాం
ఆడవారికి గౌరవిద్దాం
ఇతరులను సన్మానిద్దాం
తోటి వారితో నడుద్దాం
మంచికి మారుపేరుగా నిలుద్దాం
రాక్షసత్వం అంతం చేద్దాం
సజ్జనత్వం పెంచుదాం
ఇదే మన ప్రతిఘటన
ఇదే మన సమరం
ఇదే మన కర్తవ్యం
ఇదే మన విప్లవం
ఇదే మన అంతిమ విజయం.

—————————————-

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *