అవ్వడానికి కాగితపు పడవే…

ఊరు :- పాండ్రంగి గ్రామం,
పేరు :- గాయత్రి
అంశం :- చిత్రకవిత.

అవ్వడానికి కాగితపు పడవే.. కానీ ఎంతో ఉన్నతంగా ఆలోచించాలి ఇక్కడే! సముద్రపు గాలికి, అలల తరంగాలకి, ఎగిసి పడే కెరటాలకి ఈ పడవ అటు ఇటు.. ఎటు పడితే అటూ.. వెళ్తుంది.. దానికి దిశ ఏర్పడేది ఏర్పరిచేది ఒక్క నావికుడు మాత్రమే..!! అలాగే కుటుంబపు సముద్రంలో ఎలాంటి కష్టాలు ఎగిసే కెరటాలలాగా వచ్చి పడినా.. ఆ కుటుంబం పెద్ద.. నావికుడుగా తన దిశను బలపరుచుకుని ముందుకు వెళ్తుంటాడు.. ఆ ఆకాశం అంత విశాలంగా, సముద్రమంత లోతుగా ప్రయాణించే ఈ జీవితపు పడవని నడపడం అందరికీ సాధ్యం కావచ్చు కాకపోవచ్చు!! అంత పట్టుదలగా నడిపే నాయకుడు నావికుడు లేకపోవచ్చు!! మనమే నడపడానికి ప్రయత్నం చేయాలి.. అందులో సఫలీకృతమవ్వాలి 🙏🙏

హామీ పత్రం :- ఇది ఇప్పుడే, ఈ చిత్రకవిత అంశం కోసం రాసాను అని హామీ ఇస్తున్నాను.

Previous post చిత్ర కవిత : నా నావ
Next post చిట్టితల్లి నమ్మకం…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close