ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం…

ఆరోగ్యం లోనే భాగ్యం
రచన :మోటూరి శాంతకుమారి

“ఏమండీ!కామేశ్వర్రావు గారు ఆఫీస్ మారారా?”అడిగింది రుక్మిణి. ఆఫీస్ కి తయారవుతున్న భర్త మురళీ కృష్ణతో.

“లేదే!ఏమి అలా అడిగావు?”
“లంచలేమన్న గుంజుతు న్నారేమోలే!”
“ఛ.. ఛా.. అతను అలాటి వాడు కాదు “
మీకీద్దరికీ జీతం సమానమే కదా!అతను చక్కగా స్కూటర్ మీద తిరుగుతున్నా డు. ఆదివారం వచ్చిం దంటే చాలు. కొత్త జంటలా బయలుదేరతారు అంది అక్కసుగా.

“మనం ఆదివారం వస్తే హోటల్ మీద పడాలి సినిమా హాల్ మీద పడాలి వీటన్నిటికీ ఎంత అవుతుంది. ఇవిగాక బయట తిండితో వచ్చే రోగాలు మందులు డాక్టర్లు.. ఇదీ
మన జీవితం “
!వాళ్ళు అనవసరం గా ఖర్చు పెట్టరు.అంతా కలిసి తల
ఒక పని చేసుకుంటారు. రోగాలు లేవు. మందుల్లేవు. అదంతా అదా అయిన భాగ్యమే కదా “అన్నాడు మురళీ కృష్ణా.
“ఇంకోరెండేళ్లలో ప్లాట్ కొన్నా ఆశ్చర్యంలేదు “
ఆలోచనలో పడిందిరుక్మిణి. తమ తప్పేమిటో తెలుసుకుంది. భాగ్యానికి కిటుకు తెలుసుకుంది.

ఈ కథానిక నా సొంతరచన
మోటూరి శాంతకుమారి

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *