ఆశించకు : నిరాశ పడకు

అంశం :ఆశించకు
శీర్షిక :నిరాశ పడకు
రచన :మోటూరి శాంతకుమారి

ఆశ నిరాశలమధ్య
సాగేదే జీవితం
ఆశ మనిషికి సహజం
ఆశ నెరవేరుతుందనే
ఆశిస్తాడు
ఆశ నెరవేరనప్పుడు
ఆశించింది జరగ నప్పుడు
నిస్పృహలో కూరుకు పోతారు
భవిష్యత్తుని అంధకారబంధురం
చేసుకుంటారు
అందుకే ఆశించకు
ప్రతి ఫలం ఆశించకు
ఆశిస్తే అతఃపాతా ళా నికి
కూరుకు పోయినట్టే
కర్తవ్యం నీ వంతు
చేసుకుంటూ పోవటమే

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *