ఇదిగో వస్తాను అంటూ వెళ్ళావు

ఇదిగో వస్తాను అంటూ వెళ్ళావు

ఇదిగో వస్తాను అంటూ వెళ్ళావు
నీ రాక కోసం ఎదురుచూస్తూ ఎన్నో ఏళ్ళు గడిచాయి
అయినా నీ రాక లేదు ,కనీసం ఉత్తరమైనా రాసేవాడిడి
ఇప్పుడు అది కూడా లేదు,ఎందుకు ,ఏమైంది అనే ప్రశ్న నాలో
ఎవరిని అడగాలి,ఎవరితో చెప్పాలి,ఎక్కడని వెతకాలి
కొన్నాళ్ళు చూసాను,వెతికాను,ఏడ్చాను,నా కన్నిళ్లన్ని
ఇంకోపోయెలా ఏడుస్తున్న సమయంలో నీ భర్త ను చూపిస్తామని వచ్చారు కొందరు అవునా ఎక్కడ అంటూ
కట్టుకున్న చీరతోనే కనీసం ఇంటి తలుపులు కూడా మూ యకుండ వారి వెంట మౌనంగా నడిచాను ఆత్రంగా నిన్ను
చూడాలని,నీతో మాట్లాడాలని ఎన్నో పంచుకోవాలని
ఎక్కడ నా భర్త అని అడిగితే అదిగో అక్కడ ఉన్నావంటూ లోపలికి పంపారు.
లోపల నువ్వున్నావని ఆశతో ఆత్రుతతో గబుక్కున లోపలికి వెళ్ళగానే చదువుకున్న బయట ఉన్న తలుపులు వేసి
నీ భర్త దేశద్రోహి, అందుకే అతనిని ఉరితీసాము నువ్వు కూడా అతనిలో సగం కాబట్టి నిన్ను కూడా అరెస్టు చేశాను అసలు నిజాలు చెప్పు అంటూ నన్ను ఎన్నో విధాలుగా ప్రశ్నించారు కానీ
నువ్వు నాకు నీ ప్రేమను మాత్రమే పంచావు తప్ప నాకు ఇంకేమీ విషయాలు చెప్పలేదు నీ ఉద్యోగం ఏమిటి అని అడిగినా కూడా చిరునవ్వు నవ్వి వెళ్లిపోయావు తప్ప ఉద్యోగం గురించి ఏమీ చెప్పలేదు. అందుకే ఏమీ మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉన్నాను.

వీళ్ళు నువ్వు చనిపోయావని చెప్పినా నా మనసు అందుకు అంగీకరించడం లేదు ఎక్కడో నా ఆలోచన నువ్వు వస్తావని నన్ను నీ వెంట తీసుకెళ్తావని ఈ ఊచల బంధికానా నుండి నన్ను విడిపించి నీ వెంట నడిపిస్తావని ఆశతో, జీవం లేని దేహంతో, మనసులో ఉప్పొంగుతున్న నా భావాలన్నీ అణిచివేస్తూ నీకోసం నిరీక్షిస్తున్న చకోర పక్షులా…

ఇదిగో వస్తాను అంటూ వెళ్ళావు
భవ్య చారు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *