ఉదయాన్నే నాలుగు అడుగులు…

రింగ్ టోన్

ఉదయాన్నే నాలుగు అడుగులు
రాత్రి విడిచి వెళ్ళిన స్తబ్దతను కడిగేస్తాయి
నీలోని సందేహాలను అడుగేయిస్తాయి
సమాధానం వెతికేందుకు విశాల ప్రపంచం చేతులు చాస్తుంటుంది..

కాలగతిలో పూచిన పూలలా జ్ఞాపకాలు
పరిమళిస్తుంటాయి
నిన్నకు సాక్ష్యమై
వర్తమానానికి వేడుకలా నిలుస్తుంటాయి
ఎవరన్నారు నిద్రే సుఖమని
బాధే సౌఖ్యమని..
వెలుగుతో వేకువకు పురుడుపోసే ఉదయం ఉంటే..
ఏతావాతా ఉదయం ఓపికనిచ్చే
జీవన్ టోన్
సెల్ లాంటి జీవితానికి రింగ్ టోన్..

*జీవన్ టోన్-టానిక్

సి.యస్.రాంబాబు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *