ఉద్యమిద్దరం రండి…

ఉద్యమిద్దరం రండి

ఉద్యమిద్దరం రండి

చిట్టి పొట్టి బాలల్లారా
ఆడుతు పాడుతు ఉందాం లేరా
బాపు బాట నడుద్దాం అనక
ర్యాగింగ్లన్నీ స్వస్థ చెప్పి
బాల్య వివాహాలను రద్దుచేసి
గృహహింసను మటుమాయం చేసేందుకు
బాల హత్యలు నివారించేందుకు
బాపు నీకు వందనము
నువ్వు ఇచ్చిన బలము మా ఉద్యమము
దిశానందు ఉంటాము
గృహహింస చట్టంలో ప్రవేశపెట్టి
ర్యాగింగ్లన్నీ మొటిమయం చేసి
ఆశల వలయం నింపుకొని
అంతు చిక్కని సామ్రాజ్యంలో
చివిక్మంటూ నొప్పి లేక
బానిస బ్రతుకు స్వస్థ చెప్పి
ఫారా హుషారు అంటూ హ్యాపీగా జీవిస్తాము
అన్నుల మిన్నెల సామ్రాజ్యం
బాబు కన్నా కలల స్వరాజ్యం

ఉద్యమిద్దరం రండి

యడ్ల శ్రీనివాసరావు 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *