ఊహల ఉయ్యాల..మనం ఆనందంగానే జీవిస్తాం.

శీర్షిక
ఊహల ఉయ్యాల

ఊహల ఉయ్యాల్లో ఊగేద్దాం.
మనం ఆనందంగానే జీవిస్తాం.
కష్టాలన్నీ ఎప్పుడూ ఉంటాయ్.
అవి వచ్చినప్పుడు భయపడం. మన జీవితమెంతో విలువైంది.
అది మేమెప్పుడో గ్రహించాం.
అందుకే ధైర్యంగా ఉంటాము.
ఊహల ఉయ్యాలో ఊగేద్దాం. ఊహల సాధనకు కృషిచేద్దాం.
వాటిని నెరవేర్చుకునేందుకు మనం బాగా ప్రయత్నం చేద్దాం.

ఈ రచన నా స్వీయ రచన అని హామీ ఇస్తున్నాను.

వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *