ఊహల సరిహద్దు

ఊహల సరిహద్దు

కవికి రచయితకు ఊహలెక్కువ..
ఊహల్లోనేగా బ్రతకడం..
ఆ మాటకొస్తే మనుషులందరికీ..
ఊహలెక్కువే!
ఊహా ప్రపంచాలు ఎక్కువే!
ఆ ఊహలే కోరికలు కలిగిస్తాయి..
ఆ కోరికలే గుర్రాలౌతాయి..
మనిషి ఆశలను రెట్టింపు చేస్తాయి..
ఒక్కోసారి నెరవేరుతాయి..
ఒక్కోసారి బొక్కబోర్లా పడేస్తాయి..
అందుకే..
ఆశలకు అంతుండాలి..
కోరికలకు కొలతలుండాలి..
ఊహలకు సరిహద్దులుండాలి..
హద్దులు మీరితే ప్రమాదం..
ఊహలను హద్దుల్లోనే ఉంచుకోవాలి..

 

-ఉమాదేవి ఎర్రం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *