ఎవరిగురించి…

అక్షర లిపి రచయితల (కధ….)
అంశం: నేటికాలంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ
శీర్షిక:ఎవరి గురించి

ఎవరిగురించి

గొప్ప వాళ్లకి బాధ లేదు బీదవాళ్ళకి అన్ని వరాలే అన్ని వరాల, నడుమ మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఎటూ పోలేక గబ్బిలాల బతుకు బతకాలి. వచ్చిన జీతంతో గొప్పలు చెప్పుకుంటూ అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత ఆఖరికి తిండి కోసం చూసి చూసి ఖర్చు పెట్టాలి చెప్పుకున్నామంటే పరువు నష్టం ఎవరు ఆలోచిస్తారు. మధ్యతరగతి గురించి చెబితే ఎక్కువే కానీ జీతాలు రాక వచ్చిన
దాంట్లో కట్లు ఏముంటుంది నెల మొత్తం.

అడుక్కోలేరు గట్టిగా ఏడవ లేరు అబద్ధపు బతుకు
చేరెడు మెతుకుల కోసం, వట్టి గొప్పలు చెప్పుకోడం.
ఇదీ మధ్య తరగతి వారి బ్రతుకు ఎవరికీ చెందని
వాడు ఏమీ పొందలేని వాడు.

ఛీ ఛీ ఆర్థిక వ్యవస్థ మాట్లాడకండి.అది కొంత
మందికే.ఇక్కడ అది కొంతమందికే . మధ్యతరగతి
వారెక్కడ ఖర్మ వెతకాలి.వారికి జాగా లేదు.

ఇది నా స్వీయ రచన అని హామీ ఇస్తున్నాను
కె.కె.తాయారు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *