ఒకే మాట మీద జీవితాంతం బ్రతకాలి…

ఒకే మాట మీద జీవితాంతం బ్రతకాలి కానీ,
జీవితాంతం మాటలు మారుస్తూ కాదు సుమీ..!
– ప్రేమ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *