ఓటేయడం మన హక్కు..

ఓటు విలువ..

ఓటేయడం మన హక్కు..
ఓటేసి మంచి నాయకుణ్ణి..
ఎన్నుకోవడం మన ధర్మం..
కానీ..
ఓటును డబ్బుల కోసం ..
అమ్ముకోవడం నీచమైన పని..
ఓటు మన మనసులోని మాటను..
ఎవరికీ తెలియకుండా..
చెప్పుకునే సాధనం..
మన అభిప్రాయాలను ..
నిర్బయంగా చెప్పుకునే..
ఏకైక అవకాశం..
మన విలువైన అమూల్యమైన.
.ఓటును దుర్వినియెాగం చేయెుద్దు..

ఓటు వేసి మంచి నాయకులను..
ఎన్నుకుందాం!!
మన ఓటే మనకు వెన్ను పోటు..
కాకుండా చూసుకుందాం!!

ఉమాదేవి ఎర్రం..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *