కాగితపుత పడవ

కాగితపుత పడవ

కాగితపుత పడవ

ఉదయం 6 అవుతుంది భారీగా వర్షం కురిస్తుంది..
బయటకు వెళ్లలేని పరిస్థితి.. ఇంతలోనే ఓ చిన్న ఆలోచన..
ఇంట్లోకి వెళ్లి కాగితాని పడవగా చేసి వాననీటిలో వేస్తూ ఆనందించాను..
వర్షపు నీటిలో నేను చేసిన కాగితాపు పడవ వెళ్తుంటే చెప్పలేని సంతోషం నా వంతు అయింది..
అలా నా తగ్గే వరకు నీటిలో జారిపోతున్న కాగితపు పడవలా..
నా జీవితంలో కాలం సాగిపోగిపోయింది..
జీవితంలో ఎదురైన సమస్యలను కాగితపు పడవలా..
నీటిలో వదిలి.. తిరిగి మరో కాగితపు పడవలా సాగుపోవాలి..
చిన్నతనంలో చేసిన ప్రతి పని పని ఓ ఆనందమే..

                                                                                  – మంజుల

ధైర్యాన్ని పంచండి Previous post అక్షర లిపి రచయితల (కధ)
ప్రశాంతత రుద్రపాక సామ్రాజ్య లక్ష్మి Next post ప్రశాంతత రుద్రపాక సామ్రాజ్య లక్ష్మి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close