గతం -భవిష్యత్తు

మీ గతానికి ,మీ భవిష్యత్తు నిర్ణయించే అవకాశం ఇవ్వకండి ,

 

గతం -భవిష్యత్తు

 

ఎందుకంటే మీరే మీ గతం , మీరే మీ భవిష్యత్తు…

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *