గొంతులో ఊపిరి ఉంటేనే జీవం..

అంశం జీవం
రచన యడ్ల శ్రీనివాసరావు
ఊరు విజయనగరం

గొంతులో ఊపిరి ఉంటేనే జీవం
జంతువుల లోను మానవుల లోను కూడా సర్వం
మొక్కల్లో జీవం పాలు
మనుషుల్లో జీవం రక్తం
జంతువులలో జీవం రక్తం
జీవం లేనిది మాను తో సమానం
దేవతలలోని జీవం
సిరిమాను పేరుతో ఉత్సవం
తలుచుకుంటే మూడు నమ్మకం
కాదు అది నిలువెళ్ల నిజం
జీవం లేని మనిషి మృత శరీరం తో సమానం
బంధం ఉన్నంతవరకు జీవం ఉంటుంది
శరీరానికి బంధం తెగిపోతే మరణం తథ్యం
కన్నీరు రాల్చిన తిరిగి తీసుకురాలేం
తెలుసుకో మిత్రమా
ఇది ఒక వింత విడ్డూర తంత్రము..!
—————————————-
హామీ పత్రం
ఈ కవిత నా యొక్క సొంత రచన
ఇట్లు
యడ్ల శ్రీనివాసరావు విజయనగరం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *