గోపాల్ రోజూ కృష్ణానదీ తీరానికి వచ్చి కాసేపలా కూచుని..

 

గోపాల్ రోజూ కృష్ణానదీ తీరానికి వచ్చి కాసేపలా కూచుని కృష్ణమ్మతో కబుర్లు చెప్పుకుని చీకటి అవుతుందనగా ఇంటికి వెళ్లేవాడు…….

అప్పుడే మనసుకు ప్రశాంతంగా ఉండేది..
సమంత కూడా అంతే!

ఆవిడ కూడా ప్రశాంతత కోసం కృష్ణమ్మ చెంతకే చేరుకునేది..

కాకపోతే గోపాల్ ఒక దరి సైడు సమంత ఒక దరి సైడు కూర్చునేవాళ్లు..
వెళ్లేటపుడు మాత్రం ఒకరికొకరు కలిసే వాళ్లు..

అలా వెళ్తూ వెళ్తూ ఒకసారి కళ్లూ కళ్లూ కలుసుకుని చూపులు కలిసాయి..
అనుకోకుండా ఇంకోసారేమెా పెదవులు పెదవులు కలుసుకుని మాటలు కలిసాయి..

ఇంకోసారేమెా కర్చీఫ్ కింద పడింది మీదా అంటూ ఇస్తుంటే చేతులూ కలిసాయి..
ఇక రాను రాను ప్రేమలు కూడా కలిసాయి..

ఇక ఇద్దరూ కలిసి “నువ్వా ధరిణి నేనీ ధరిణీ కృష్ణమ్మ కలిపింది ఇద్దరినీ” అని పాటలు పాడుకుంటూ కలిసి పోయారు..

ఇప్పుడు జీవితాంతం కలిసే ఉంటున్నారట..అంటే పెళ్లి కూడా చేసుకున్నారట..
కృష్ణమ్మ కలిపింది నిజమే కదా!!

ఉమాదేవి ఎర్రం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *