గోవింద నామము.

గోవింద నామము

పల్లవి
నీవే దైవమని
నీవే సర్వమని
నమ్మితి మేమయ్యా
ఎన్నడు వీడకయా స్వామీ

చరణం
పరీక్షించు కాలముతో
మే ఓడిపోతున్నా
స్వామి భక్తిలో మేము
ఎన్నడు వెనుతిరుగముగా

చరణం
నీ కరుణ ఉంటేను
భయమేమి లేదు మాకు
గోవింద నామముతో
కలతలే దూరమిక

చరణం
కలలన్నీ మావన్ని
తీరేను లేవయ్య
నీ అభయహస్తమ్ము
మా నీడ నిజమయ్య

సి.యస్.రాంబాబు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *