చరితార్ధులు

ఈ రోజు అంశం
చరిత్రలో నీకొక పేజీ

శీర్షిక
చరితార్ధులు
జీవితమంటే ఏదో పుట్టామా-
గిట్టామా అన్నట్టుగా ఉండ కూడదు. ఏదో తిన్నామా,
పడుకున్నామా,తెల్లారిందా
అన్నట్లు జీవించకూడదు.
ప్రపంచ చరిత్రలో మనకొక
పేజీ ఉండేలా జీవించాలి.
ప్రపంచంలో చరితార్ధులుగా
మిగిలిపోవాలి. మరి అలా
చరితార్ధులుగా మిగిలిపోవాలి
అంటే ఏదో ఒక విశేషమైన పని
చేయాలి. రాజకీయ రంగాల్లోని
వారు ప్రజలకు మేలు చేసే మంచి పనులు చేయాలి. సేవా
రంగంలో ఉన్న వారు కూడా
ప్రజలకు నిరంతరం సేవ చేయాలి. ఎవరికి వారు తమ-
తమ రంగాల్లో ప్రజలకు సేవ
చేయాలి. దేశానికి మంచి కీర్తి
తీసుకుని రావాలి. సైంటిస్టులు
కొత్త- కొత్త విషయాలు అనేకం కనిపెట్టాలి. ప్రజలకు ఉపయోగ పడే పనులు చేయాలి. కవులు
తమ రచనల ద్వారా ప్రజలకు
ప్రేరణ అందించాలి. గురువులు
తమ బోధనల ద్వారా ప్రజలకు
జ్ఞానం అందించాలి. అప్పుడే ప్రజల నోళ్ళలో వారి పేరు ఎప్పుడూ నానుతూ ఉంటుంది.
నేను ఈ మధ్యనే ఒక సినిమా
గురించి విన్నాను. ఆ కధలో
ఒక దొంగ ధనవంతులను దోచి
పేదవారికి పంచి ఆ పేద ప్రజల గుండెలో నిలిచిపోయాడు. నా
ఉద్దేశ్యం దొంగతనాలు చేయాలని కాదు సుమా. ప్రజల
సేవలో తరించే రాజైనా, సామాన్య వ్యక్తి అయినా
చరితార్ధులుగా మిగిలి
పోతారు.

ఈ రచన నా స్వీయ రచన అని
హామీ ఇస్తున్నాను.
వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *