చిత్రీకరిస్తూ ఉంటారు

చిత్రీకరిస్తూ ఉంటారు

చిత్రీకరిస్తూ ఉంటారు..

ఇలాంటి వాళ్లు ప్రపంచంలో ఎంతోమంది ఉన్నా
ఏమీ తెలియని అమాయకంగా ఉన్న
అలాంటి వాళ్ళకి అన్నం పెట్టడానికి సంకోచిస్తుంటారు కొందరు
అలాంటి వాళ్లే కొందరు ఆకలితో చనిపోయిన వాళ్లు కూడా ఉన్నారు..
ఏమీ తెలియని అమాయకత్వంతో
ఆకలేస్తే ఆకలేస్తుంది అని పసిపాపలా అడుగుతే
తన వేషం చూసి అసహ్యించుకొని
దూరంగా నెట్టేస్తారు తప్ప…
వాళ్లకి ఆకలి వేస్తుంటే అన్నం పెడదామని అనుకోరు..
ఎవరు ఎలా ఉన్నా కూడా చిన్ని కడుపుకు అన్నం కావాలి..
అలాంటి వాళ్ళ ఆకలితో చనిపోయేవారు కొందరైతే
మరికొందరు వారిని ఒక ఆశ్రమంలో చేర్పించి
అన్నం పెట్టించేవారు కొందరు..
అలాంటి వాళ్ళని అసహ్యించుకోవడం కానీ , అన్నం పెట్టకపోవడం కానీ చేయకండి..
ఎవరికో ఒకరికి ఇలాంటి వాళ్ళు కనిపిస్తూనే ఉంటారు..
అలాంటి వాళ్ళకి పట్టేడు అన్నం పెడితే సంతోషపడే వాళ్లే తప్ప
మనల్ని ఏమీ చేయరు..
కొందరు పిల్లలు రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే అలాంటి వాళ్ళని కొడుతూ ఉంటారు..
అలాంటి వాళ్లవి కొట్టొద్దు అని పిల్లలకి చెప్పాలి..
అలాంటి వాళ్ళని పిచ్చి వాళ్ళ కూడా చిత్రీకరిస్తూ ఉంటారు..

చిత్రీకరిస్తూ ఉంటారు

మాధవి కాళ్ల

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *