జీవితం

జీవితం చాలా విలువైనది. చిన్న చిన్న విషయాలకు చంపడం,చావడం పరిష్కారం కాదు.బ్రతికి విజయం సాధించాలి.

Related Posts