తిరుమల గీతావళి..కలత తీర్చు వాడివని నమ్మినాము మేము

తిరుమల గీతావళి

పల్లవి
కలత తీర్చు వాడివని నమ్మినాము మేము
కలలు కనే సాయమని నమ్మినాము మేము
కొండంత అండా మా శ్రీనివాసుడు
బతుకంతా వెలుగే అని చెప్పినాడు

చరణం
చెలిమి చేసినాము.. కలిమి కూర్చినాడు
కొండ ఎక్కినాము..కోర్కె తీర్చినాడు
బాధ పడినవేళ బాస చేసినాడు
గోస తీర్చువాడు గోవిందుడండీ

చరణం
వేధించు వెతలకు..సాధించు మనుషులకు
భయము నేర్పుతాడు
నేనున్నానంటాడు
దారి మార్చుతాడు.. రహదారి చూపుతాడు

చరణం
ఏడుకొండలు ఎక్కితిమా
స్వర్గమే దిగివచ్చును
మా సర్వమే నీవనుచు
నీకు మొక్కుతాము..మా నీడగ ఉండమని నిన్ను వేడుతాము

చరణం
నీ చిలిపి నవ్వుతో మైమరచిపోయేము
నీ అభయహస్తమే
మానీడగ నిలిచెను
నీ చూపుతోటి పరవశించిపోయేము

సి.యస్.రాంబాబు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *