తిరుమల గీతావళి

తిరుమల గీతావళి

పల్లవి
కొండపై వెలసినాడండీ
నిత్యమూ కాపాడు సామీ
ఇది సత్యమని తెలుసుకుంటే
బతుకంత వెలుగే నిండును

చరణం
కలలన్నీ కళ్ళలో ఉంచి
తన నవ్వునే కోరుకుందాము
వెతలన్నీ వీడాలి అనుచు
గోవింద నామమే తలుచు

చరణం
తన చరణమే మనకు రక్ష
తన స్మరణయే మనకు దీక్ష
నింగీ నేలా ఒకటయ్యినాయి
శ్రీహరికి మోకరిల్లాయి

చరణం
శ్రీదేవి భూదేవి తన తోడు
శ్రీవారు మనతోడు నిజమండీ
భువిలోన కొలువైన దైవమే
భయమింక లేనే లేదండీ

చరణం
తన అభయహస్తమ్ము మనకు
అండగా ఉండును కడదాకా
కలియుగదైవమై తానుండ
ఏ కష్టము ఇంక రాదంట

చరణం
తన దర్శనం మనకు లేదనుచు
దిగులుపడకూ

తిరుమల గీతావళి

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *