తీరని కోరికలు

తీరని కోరికలు

తీరని కోరికలు..సముద్ర తీరంలో హాయిగా
విశ్రాంతి తీసుకోవాలని,
సముద్రపు అలల శబ్దాలు
కళ్ళు మూసుకుని వినాలని,
ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని
గడపాలని అనుకున్నాను.
పనుల వత్తిడితో తీరిక
లేకుండా అయిపోయింది.
అందమైన ప్రకృతిలో గడిపే
అవకాశం లేకుండా పోయింది.
సంపాదన కొరకు పరుగు,
బాధ్యతల యొక్క బరువు
నన్ను కృంగదీస్తోంది.
మనసులోని కోరికలన్నీ తీరకుండానే మిగిలిపోయాయి.
ఆ కోరికలన్నీ కలలుగానే
ఎప్పటికీ మిగిలిపోయాయి.

 

తీరని కోరికలు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *