దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స…

దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స
మంచి ఫలితం అన్న ఉంది మిత్ర
కవులకు బావుట తెలుగు
సుచరిత చరిత్ర తెలుగు
మధురమైన భాష తెలుగు
మందార మకరందం తేనెల తెలుగు
స్వచ్ఛమైన తీపి తెలుగు
శ్రీకృష్ణరాయలు గావించినారు ఆ తీపి ఆస్వాదించారు
రామలింగడు ఆస్వాదించారు
పెద్దనా ఇంకా ఆస్థానకులందరూ ఆస్వాదించారు తెలుగు
కాళిదాసు మమకారం మాధుర్యం తెలుగు
అమ్మ పదం కన్నా బహు స్వచ్చం
మాతృ దేవత అమ్మ
మాతృభాష తెలుగు అమ్మ

kids telugu stories


శీర్షిక తెలుగు తీపి
రచన యడ్ల శ్రీనివాసరావు
ఊరు విజయనగరం
హామీ పత్రం
ఈ కవిత నా యొక్క సొంత రచన

kids telugu stories

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *