నవ్వుతూనే ఉండండి

ప్రేమ అన్నింటిని జయిస్తుంది కష్టాలనేవి కలకాలం వుండవు,

This contains an image of: {{ pinTitle }}

వంతెన క్రింద నీరులా వస్తూ పోతుంటాయ్ సర్దుకుపోవడం కంటే!

అర్ధం చేసుకొని మనలుకోవడం మంచిది నడవండి, నవ్వండి, నవ్వించండి, నవ్వుతూనే జీవించండి

 

Related Posts