నాకు నీలిమేఘాలలో విహరించాలని..పక్షులతో స్నేహం చేయాలని

శీర్షిక:⁠- పక్షులా

నాకు నీలిమేఘాలలో విహరించాలని
పక్షులతో స్నేహం చేయాలని
నాకు పిట్టలతో అరవాలని
ఆకాశంలో పక్షులతో కలిసి విహారించాలని
కోకిలతో కలిసి గానం మధురంగా వినిపించాలని
చెట్టు మీద అందమైన గూడు కట్టుకోవాలని
పక్షులా ఆహారం కోసం తిరుగుతూ ఉండాలని
స్వేచ్ఛగా రెక్కలతో ఎగరాలని
చిలకమ్మలా పలుకులు పలకాలని
కాకిలా పితృదేవతలకు పెట్టే పిండం తినాలని
హంసలా హొయలు చూపించాలని
నెమళ్ళలా నాట్యం చేయాలని
వలస పక్షులా ఊరు మొత్తం వీక్షించాలని
నాకు పక్షులా ఒక రోజు అయిన గడపాలని
కోరిక ఉంది.

మాధవి కాళ్ల

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *