నాలో ఊహలకు…నాలో ఊసులకు..

నాలో ఊహలకు…
నాలో ఊసులకు..
ప్రాణం పోసావు…
నాలో ఆశలకు ..
నాలో కోరికలకు..
ఆలోచనలు రేపావు..
నీ తోనే జీవితం అని..
నేననుకున్నా..
ఆశలు పెంచుకున్నా..
అప్పుడే నిరాశను..
మిగిల్చావు..
నట్టేట ముంచావు..
నిరాశ పడకుండా..
నీ ఊసుల్లో బ్రతికేస్తున్నా!!
నీ ఊహల్లో జీవిస్తున్నా!!!
అదే జీవితమని నే తెలుసుకున్నా!!

ఉమాదేవి ఎర్రం…

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *