నా నిరీక్షణ నీకై ఎదురు చూస్తూ ఉండగా

 

నా నిరీక్షణ నీకై ఎదురు చూస్తూ ఉండగా

నా నిరీక్షణ నీకై ఎదురు చూస్తూ ఉండగా
ఎన్నాళ్ళు అతనికోసం నీ నీరీక్షణ అని అడుగుతూ ఉంటే
నా దగ్గర లేదు సమాధానం
నా కన్నీళ్లే అవుతున్నయి సమాధానం
అతను నా జీవితంలోకి వచ్చినాక
నేను చాలా మారిపోయాను అంటున్నారు
అది నిజమో కాదో తెలియదు కానీ అతను వస్తాడు అని
నా ఎదురు చూపులు మాత్రం ఆపడం లేదు
ఇంతకు ముందులాగా హుషారుగా లేను అని
నన్ను చూసి ఇంట్లో వాళ్ళు బాధపడుతూ ఉంటే
నా మనసు ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిపోతుంది..
అతను వస్తాడు అతని రాక కోసం నా ఎదురు చూపు ఫలిస్తుంది
నమ్మకంతో చెప్పినా నా వాళ్లు నమ్మకుండా నిన్ను నువ్వు మార్చుకో
అతన్ని మర్చిపో అని చెప్పడం మొదలు పెడుతున్నారు..
నాకెందుకు ఇంకా నమ్మకం ఉంది అతను వస్తాడు
నా నిరీక్షణ ఫలిస్తుందని నా మనసు చెప్తుంది..
కొన్ని రోజుల తర్వాత అతన్ని మరొక అమ్మాయితో చూసి నా మనసు ముక్కలు అయిపోయింది…
నా నిరీక్షణ కి అర్థం లేకుండా పోయింది..
మా వాళ్లు చెప్పిందే నిజమైనందుకు వరదలాగా పారుతున్నాయి నా కన్నీళ్లు…
ఇంకెప్పుడూ ఎవరి మీద అతి నమ్మకం పెట్టుకోకూడదని నిర్ణయం తీసుకున్నాను..నా నిరీక్షణ నీకై ఎదురు చూస్తూ ఉండగా

నా నిరీక్షణ నీకై ఎదురు చూస్తూ ఉండగా

మాధవి కాళ్ల

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *