నేను..నేనంటే ఎవరిని

నేను

నేనంటే ఎవరిని
ఎవరిని నేనడగను
కనిపించే దేహమా
కనిపించని ఆత్మనా

వెంటాడే ప్రశ్నలు
దారి చూపనంటాయి
తెలియని జవాబులు
అంతా మిధ్యంటాయి

మూణ్ణాళ్ల జీవితం
భయపెట్టే ఆయుధం
మనిషిగ బతికేందుకు
మార్గాలే వెతుకుదాం

మనసే ఇక మందిరమై
మమతే ఒక కోవెలగా
గడిపేద్దాం మిత్రమా
సాధ్యం కాదనకోయీ

సి.యస్.రాంబాబు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *