పగలు రాత్రిల కాలం పరుగుతీస్తుంది..

కాలం..దరహాసం..

పగలు రాత్రిల కాలం పరుగుతీస్తుంది
పలకరించే వేడుకై నిను స్వాగతిస్తుంది
కనికరించే దైవమై నీ వెంట ఉంటుంది
కాలం..దరహాసమై నిను దాచుకుంటుంది..

కరిగిపోతూ జీవితం బాధపడుతుంది
కలతచెందే మనసుకు ఊరటేలేదు
కోటిరాగాల పిలుపుకు ఎదురు చూస్తుంది
నిన్న నేడుల పోరులో అలసిపోతుంది

నీడలాంటి మనిషి కోసం వెతుకుతుంటుంది
మేడలాంటి ఆశను నిలిపిచూస్తుంది
చిలిపి ఊహల తోటలో పరుగుతీస్తుంది
ఉదయశోభల పరవశాన్ని దాచుకుంటుంది

ఊపిరిచ్చే ప్రాణవాయువు
దూబ తీర్చే జీవజలము
కడుపునింపే నేలతల్లి
పలకరిస్తాయి.. మనసుకు హాయినిస్తాయి
ఇదియె జీవితమ్మునుచు నిన్ను హత్తుకుంటాయి

సి.యస్.రాంబాబు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *