పచ్చి నిజం

పచ్చి నిజం

అంతరాన ఉన్నావు
ఆకాశమంత ఆత్మవిశ్వాసం ఇచ్చావు
అందనంత ఎత్తులో ఉన్నా కూడా
నా గుండెల నిండా నువ్వే ఉన్నావు
ఎలా పిలిచినా పలుకుతావు
సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు సదా నన్ను స్మరించు అంటావు
ప్రేమతో పిలిచినా ,నిస్సహాయ స్థితిలో తిట్టుకున్నా
చిరునవ్వులు చిందిస్తూ నాటకం చూస్తావు
అగ్ని పరీక్ష లెన్నో పెట్టీ చిద్విలాసం చిందిస్తావు
పరీక్షించింది చాలు ప్రభూ అనగానే చిటికెలో సమస్యల్ని తీర్చి
ఇప్పుడేమంటావంటూ నిలదీసి అడిగి నీ మొక్కుల్ని తీర్చుకుంటావూ, నీ లీలలు ఎన్ని చెప్పినా,ఎంత చెప్పినా తక్కువే ..
ఆడేదంతా నాటకామే, నీది,నాదని ఏది లేదంటూ ..ఎంత సంపాదించినా ,ఎంత గొప్ప స్థితికి వెళ్ళినా చివరికి చేరేది
గగనాన్నే అంటూ పచ్చి నిజం తేల్చి చెప్తావు…
అంతరాన ఉన్నా అందనివాడివి,అందరి వాడివి నీవెనయ్య..

భవ్య చారు

పచ్చి నిజం

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *