ప్రయాణం సాగించే కష్ట జీవులు  జీవితం కష్టాలు  ..

ప్రయాణం సాగించే కష్ట జీవులు  జీవితం కష్టాలు  ..

వలస జీవులు..
ఎక్కడ పని ఉంటే..
అక్కడికి పరిగెత్తే వలస జీవులు..
కష్టాన్నే నమ్ముకుని పుట్టిన ఊరు..
వదిలి ఎప్పటికప్పుడు మూటా ముల్లె సర్థుకుని..
ప్రయాణం సాగించే కష్ట జీవులు..
పిల్లా పాపలతో కాలి నడకనే గమ్యం చేరుకునే బాటసారులు..
పొట్ట కూటికై పాకులాడే అల్ప జీవులు..
కోటి విధ్యలు కూటి కొరకేనని తెలుసుకుని..
పయనం సాగిస్తూ జీవితాలను మెాస్తున్న ఇష్ట జీవులు..
ఎక్కడ ఉన్నా కుటుంబంతో సంతోషంగా బ్రతికేస్తున్న ఆనంద జీవులు..
తన వాల్లతో కలిసి ఉంటేనే సంతోషమని తెలుసుకుని కుటుంబంతో వలస పోయే వలస జీవులు!!

ప్రయాణం సాగించే కష్ట జీవులు  జీవితం కష్టాలు  ..

ఉమాదేవి ఎర్రం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *