ప్రేమ

ఒకరు నిన్ను పదె పదే విసిగిస్తున్నారు అంటే

వారికి పని లేక కాదు .

This contains an image of: {{ pinTitle }}

నీ మీదున్న ప్రేమ కారణం .

అలాంటి వారిని అసలు వదులుకోకుండా ఉండండి.

Related Posts