మంచి పెంచు మనిషివై

మంచి పెంచు మనిషివై

దారంతా చీకటని
ఆగిపోకు మిత్రమా
వచ్చేదే వెలుగని
ఆశేదో కనిపిస్తుంది

ఒక్కరైన లేరని
వేదనలే వినరని
చతికిలపడి నీవు
కినుక బాట పట్టకు
అన్యాయం సహించకు

జీవితమో కానుక
వెన్ను చూపకుండా
ఓటమినే తరిమికొట్ట
శీతగాలి కోమలత శీఘ్రంగా తాకుతునుగా

ఆకురాలు కాలం వసంతమై మారినట్టు
మానవత్వపు గుడిని గుండెల్లో
కట్టాలి
మనుషులుగా మనమంతా
మంచిని పోషించాలి

సి.యస్.రాంబాబు

మంచి పెంచు మనిషివై

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *