మనసును ప్రేమించు నేస్తమా.

మనసును ప్రేమించు నేస్తమా.

వాడిన పూలు వికసిస్తాయి

అందం శాశ్వతం కాదనే
విషయం గ్రహించు నేస్తమా.
దేహాన్ని ప్రేమించే దానికంటే
మనసును ప్రేమించు నేస్తమా.
వయసులో ఉన్నప్పటి అందం
తర్వాత ఉండదు తెలుసుకో.
వికసించిన పూలన్నీ త్వరలో వాడిపోతాయి తెలుసుకో.
అందాన్ని ఆరాధించటం కంటే
మనసును ప్రేమించు నేస్తమా.
మంచి మనసున్న మనిషిని ప్రేమించి చూడు మిత్రమా.
నీ జీవితమంతా సంతోషంగా
గడిచిపోయింది నేస్తమా.
ప్రేమించే హృదయాన్నే
ప్రేమించాలి మిత్రమా.
అప్పుడే వాడిన పూలు
కూడా వికసిస్తాయి.

వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *