మనుషులు ఉన్నంత కాలం..

శీర్షిక:⁠- సమాధి

మనుషులు ఉన్నంత కాలం వాళ్ళని పట్టించుకోరు
కానీ వాళ్ళు సమాధి అయిన తర్వాత
వాళ్ళ కోసం తెగ బాధ పడుతుంటారు
మనుషులు ఉన్నంత వరకు వాళ్ళ విలువ తెలియకపోయినా
వాళ్లు మన నుండి దూరం అయిన తర్వాతే
వాళ్ళ విలువ మనకి తెలుస్తుంది..
మన అనుకున్నా వాళ్ళని దూరం చేసుకుని
నువ్వు ఏం సాధించావ్
పుట్టినప్పుడు నువ్వు ఒంటరిగా వచ్చిన
మరణించినప్పుడు నిన్ను నలుగురు తీసుకుని వెళ్లడానికైనా
మన అనుకున్నా వాళ్ళతో నీ బంధం తెంచుకోకు
పుట్టినప్పుడు నుండి మరణించే వరకు పరుగులు పెడిన
సమాధిలో అయిన వాళ్లకు ప్రశాంత ఉండాలని కోరిన
కొందరు చనిపోయిన ప్రశాంత ఉండదు..
బ్రతికిన అన్నాళ్ళు ప్రశాంతంగా బతకాలేపోయిన
చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు రాబందుల పీక్కు తిన్న
సమాధిలో అయిన ప్రశాంతం నిద్రపోతారు…
అలాంటి వాళ్ళు ఈ కవిత అంకితం..

మాధవి కాళ్ల..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *