మన తెలుగు భాష..

 

అమ్మ లాంటి మమకారం

ఉన్న
మన తెలుగు భాష..
అమ్మలా అన్ని నేర్పిస్తూ
మనసు ఉన్న ఏదైన చెప్పగలిన
అమ్మలా అందరినీ ప్రోత్సహిస్తున్నా
అమ్మలాంటి ఈ అక్షరలిపికి నేను
నా జీవితమంతా తోడుగా ఉండాలని కోరుతూ
నా మాటలు తెలుగు తీపి
అందరి మాట్లాడాలి తెలుగు భాష
మా తరాలకు అందించటానికి నిలచి ఉండాలని
తెలుగు భాష…

telugu stories books

తెలుగు భాష తక్కువగా చూడకుండా
అందరూ ధైర్యంగా మాట్లాడాలి
తెలుగు భాషను మర్చిపోకుండా భవిష్యత్తు వాళ్లకు తెలుగు భాష మీద అవగాహన కల్పించాలి…

మాధవి కాళ్ల

telugu stories books

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *