మహాలక్ష్మికిదే పూజా..

నీరాజనం…

 

దేవికిదే పూజా..
పాద పూజా..
మహాలక్ష్మికిదే పూజా..
మా ఇంటి పూజా..

శ్రీ లక్ష్మికిదే హారతీ..
నిత్య హారతీ..
ధనలక్ష్మికీ నీరాజనం..
విజయ లక్ష్మికిదే నీరాజనం..

జగదీశ్వరి పరమేశ్వరికి..
నీరాజనం..
సకల గుణాల అమృత..
వర్షినికీ నీరాజనం..

కనక మహాలక్ష్మికీ..
కనకాంబర మాలతో..
నీరాజనం..
చల్లని తల్లీ ఛాముండేశ్వరికీ..
చామంతుల నీరాజనం..

దయగల తల్లికీ ధవనపు..
మాలతో నీరాజనం..
నా గుండెలోని తల్లీకి..
గులాబీల మాలతో నీరాజనం..

మంచి మనసున్న తల్లికీ..
మల్లెల మాలతో నీరాజనం..
అందరిపై దయచూపే ఆనందవల్లికి..
నీరాజనం …నిత్య నీరాజనం…

 

ఉమాదేవి ఎర్రం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *