మాటలు మార్చడంలో మనుషులు

మాటలు మార్చడంలో మనుషులు ముందుంటే, మనకి కావలసిన వాళ్ళు పరిగెత్తుకు వచ్చేస్తారు

– ప్రణవ్

Previous post ఒకే మాట మీద జీవితాంతం బ్రతకాలి…
Next post అమ్మాయి మనసు…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close