మిత్రుడితో టీ భేటీ చేస్తుంది మనసును లూటీ…..

జయించు జగాన్ని

వేకువనో మిత్రుడితో టీ భేటీ
చేస్తుంది మనసును లూటీ
దానికో ధన్యవాదాలు కోటి

ఉస్మానియా బిస్కత్తుతో
మాటల కసరత్తు చేసి
చాయ్ పలకరింపుతో
వంకర్లు తిరిగి మూర్ఛిల్లుతాము
తన ప్రేమలోన

తప్పేమి లేదు పదవోయ్
చాయ్ కప్పుతో
మిత్రుడి తోడుతో.. వెలిగించు ఉదయాన్ని
జయించు జగాన్ని..లయించు హృదయాన్ని…

సి.యస్.రాంబాబు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *