మిత్ర వైరుధ్యాలు

మిత్ర వైరుధ్యాలు

మిత్ర వైరుధ్యాలు..స్వేచ్ఛా జీవుల్లా ఉంటే
లోకం ఊరుకోదు
నిబంధనలు నియమాలతో బంధిస్తుంది
అని వాపోయాడో మిత్రుడు

సమాజమే లేకుంటే
మితిమీరిన స్వేచ్ఛ ప్రమాదమన్నాడు
మరో మిత్రుడు
పాక్షిక సత్యంలా మిత్రుల వాదనలు అంతే

స్వేచ్ఛ అంటే ఊడిగం కాదు
నిజమే
కానీ స్వేచ్ఛ సహజీవనాన్ని సహనాన్ని చూపుతుంది కళ్ళు తెరిచిచూస్తే

సి.యస్.రాంబాబు

మిత్ర వైరుధ్యాలు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *