మేఘమాలిక…వర్షాలు కురిపించగ రావమ్మా.

శీర్షిక
మేఘమాలిక

మేఘమాలికకు స్వాగతం. మన రైతుల కోసం రావమ్మా.
వర్షాలు కురిపించగ రావమ్మా.
చెరవులను నీటితో నింపమ్మా.
నదులను ప్రవహింపజేయమ్మా.
పంటలు పండే నీటిని ఇవ్వు.
మా కళ్ళలో ఆనందం నింపు.
మబ్బులు కానరావటం లేవు.
వర్షపు చుక్కల ఆచూకీ లేదు.
దేవుడు వర్షం కురిపించలేదు.
దేవునికి కోపం వచ్చెనేమో.
దేవుని శాంతింపచేద్దాం.
వర్షాలను కురిపించుకుందాం.

ఈ రచన నా స్వీయ రచన
అని హామీ ఇస్తున్నాను.
వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *