మేఘాలూ మనసులాంటివే….మనసు కల్లోలాలు

మసగ్గా.. మౌనంగా..

మేఘాలూ మనసులాంటివే
అనేక మూడ్స్ తో
దిగులు ముఖాలు..ధైర్యవచనాలకు
నిదర్శనాల్లా ఉంటాయి

మనసు కల్లోలాలు
మూసిపెట్టిన విస్ఫోటాలు
డిఫ్యూజ్ చేయటమో
సమాధానం లేని ప్రశ్న

రాత్రి సగం చదివిన పుస్తకంలోంచి
ఒకపదం రాలిపడుతుంది
ఏరుకుని బోధపరుచుకున్నావో
అగ్నికీలలపై మంచుపర్వతం మసగ్గా మౌనంగా కనిపిస్తుంది

సి.యస్.రాంబాబు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *