రారాజు..

అక్షర లిపి రచయితల (కథ…
తేదీ : మంగళవారం:(17_10_2023)
అంశం,: రారాజు
రచన:కె.కె.తాయారు

జ్ఞాని

రారాజుగా పేరుగాంచిన
దుర్యోధనుడు అహంకారి
కొత్త తరంలో ఎవరికి ఎరుక
ఎవరికి వారే రారాజులు

పదిమంది మెచ్చ బ్రతుకుని
పండించుకునే మహా జ్ఞాని
రారాజు అవడానికి
అవకాశం ఉండొచ్చు

రావణాసురుడు కానివాడు
రాగద్వేషాలు లేనివాడు
రారాజే,సత్కార్యములు
చేయగల సత్తా, సత్యమే
పలుక, అలరింప ఎల్లరలను

ఆనందాల ముంచిన ప్రతి
ఒక్కరూ, మహా జ్ఞానే ,
రారాజే, నొప్పింపక తా
నొవ్వక,నవ్వులతోబతుకు

పండించువాడు మహిని
మహానుభావుడు,మనీషీ
నవ్వుతూ అలరిస్తూ ఆనందిస్తూ
జీవించే ప్రతి మహామనిషి రారాజే !!!

ఇది నా స్వీయ రచన అని హామీ ఇస్తున్నాను
___కె.కె.తాయారు.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *