వలస జీవులు

వలస జీవులు

ఊరిలో పని లేక
వేరే ఊరికి వలస వెళ్లిపోతూ
ఉన్న ఊరిని వదిలి పోవాలంటే  మనసు ఒప్పుకోకపోయినా
పిల్లల భవిష్యత్తు చదువు కోసం ఆలోచించి వేరే ఊరు వలస వెళ్లి పోతున్నాము..
పండగలకు సొంత ఊరు వస్తే మన వాళ్ళతో నాలుగు రోజులు కలిసి ఉంటే
ఊరు వదిలేసి పోవడానికి మనసు ప్రాణం అంగీకరించకపోయినా
వలస పక్షులు లాగా పని ఎక్కడో ఉంటే అక్కడికి వెళ్లి చేసుకుని రావడం
పిల్లలకు మంచి చదువు అందించాలని ఆరాటపడుతూ
వలస పక్షుల్లాగా వేరే వేరే ఊర్లు తిరుగుతూ
కరోనా మహమ్మారి వచ్చి
సొంత ఊరికి ప్రయాణామవుతూ
కొంతమంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్న
కొందరు ఆకలి బాధతో చనిపోయిన
సొంత ఊరు చేరిన తర్వాత మరికొందరు చనిపోతే
చివరి చూపు చూడడానికి బంధువులు రాకపోయినా
మరికొందరు తిండి లేక ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు..
గుప్పెట్లో పెట్టుకొని ప్రాణాలను గుప్పెట్లో పెట్టుకొని వేరువేరు ప్రాంతాలకు వలస వెళుతున్న ఈ వలస జీవులు..

మాధవి కాళ్ల

వలస జీవులు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *